Liên kết website :[ Đăng ngày: 23/01/2017 ]

Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ( 1930 - 2016 ) / Ngô Đăng Tri. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 485 tr. ; 24 cm

Giới thiệu tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng từ khi ra đời cho đến nay ( 1930 - 2016 ); khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những bài học kinh nghiệm qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và rất đỗi tự hào

Số phân loại: 324.2597075 / T305TR

Số ĐKCB: M.208790, VV.011083

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vị trí cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện mới : Sách tham khảo / Đỗ Hoài Nam chủ biên, Võ Đại Lược, Dương Phú Hiệp...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 271 tr. ; 21 cm

Giới thiệu khái quát về đảng cầm quyền trong hệ thống chính trị ở một số nước tư bản chủ nghĩa. Sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong điều kiện cải cách, mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. Vị trí cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trọng tâm là trong 20 năm đổi mới...

Số phân loại: 324.2597071 / V300TR

Số ĐKCB: M.207968, M.207970, VN.047884

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 - 2016 ( Qua các kỳ đại hội ) / Nguyễn Hoàng Kỷ, Nguyễn Hòa, Nguyễn Minh Thức tuyển chọn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 478 tr .: ảnh ; 27 cm

Tìm hiểu sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam và các hội nghị trung ương trước đại hội I. Đại hội đại biểu toàn quốc qua từng thời kỳ 1930 - 2016 của Đảng Cộng Sản Việt Nam...

Số phân loại: 324.25970709 / T310H

Số ĐKCB: VT.006733

-----------------------------------------------------------------------------------------

Điều lệ Đảng và văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016 / Tiến Phát, Tiến Đạt hệ thống. - Hà Nội : Thế giới, 2016. - 375 tr. : ảnh màu ; 27 cm

Giới thiệu văn kiện, nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XII; điều lệ Đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hành; các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016

Số phân loại: 324.25970755 / Đ309L

Số ĐKCB: VT.006747

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Quốc Thành. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 200 tr .; 24 cm

Trình bày vai trò của Nguyễn Ái Quốc từ lúc chủ động tìm đường giải phóng dân tộc, cho đến chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam

Số phân loại: 324.259707092 / V103TR

Số ĐKCB: VV.009424

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam (1920-1930) / Phạm Xuân Mỹ chủ biên; Phùng Thị Hiển... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 235 tr. ; 21 cm

Phân tích và làm rõ bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; các phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; quá trình Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng; các tổ chức tiền thân của Đảng; Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng và ý nghĩa lịch sử về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Số phân loại: 324.25970709 / S550R

Số ĐKCB: M.177049, VN.041299

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tết cổ truyền người Việt / Lê Trung Vũ chủ biên... [và những người khác]. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2012. - 253 tr. ; 21 cm

Những phong tục, nghi lễ, đặc trưng, bản sắc văn hoá của ngày tết cổ truyền của người Việt ở nông thôn và thành thị trong cung đình qua các thời đại. Trò chơi trong ngày tết và các phong tục mới trong ngày tết cổ truyền

Số phân loại: 394.261409597 / T258C

Số ĐKCB: VN.035199

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ngày lành tháng tốt năm Đinh Dậu - 2017 : Tra cứu và vận dụng / Cao Minh biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 143 tr. : bảng ; 21 cm

Giới thiệu về phong tục chọn ngày lành giờ tốt để thực hiện những công việc quan trọng như cưới hỏi, giao dịch, xuất hành... với những chỉ dẫn về sao tốt, sao xấu, sao kiết hung, những điều nên làm và những điều cần tránh trong từng ngày của năm Đinh Dậu 2017

Số phân loại: 133.5 / NG112L

Số ĐKCB: M.207575, M.207576, M.207577, M.207578, VN.047786

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tìm hiểu các ngày lễ tết trong năm / Bùi Sao biên soạn. - Hà Nội : Dân trí, 2016. - 163 tr. : ảnh, hình vẽ ; 23 cm. - (Tủ sách bổ trợ kiến thức)

Tìm hiểu các ngày lễ tết truyền thống trong dân gian, những ngày lễ dành cho các đối tượng cụ thể ở Việt Nam, trên thế giới và các ngày lễ tôn giáo

Số phân loại: 394.269597 / T310H

Số ĐKCB: M.204517, M.204518, M.204519, M.204520, VV.010875

-----------------------------------------------------------------------------------------

12 Con giáp trong văn hóa của người Việt / Phạm Thanh Tịnh. - Hà Nội : Văn hoá Thông tin, 2013. - 299 tr. : minh hoạ ; 21 cm

Giới thiệu nguồn gốc, ý nghĩa, những biểu hiện của 12 con giáp trong đời sống văn hóa người Việt và vấn đề bảo tồn phát huy những giá trị nhân bản trong đời sống văn hóa hiện nay

Số phân loại: 398.09597 / M558H

Số ĐKCB: M.164454, M.164455, M.164456,VN.038389

-----------------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC