Liên kết website :[ Đăng ngày: 18/10/2022 ]

 TTĐT - Sáng 17-10, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 245 điều (trong đó giữ nguyên 28 điều; sửa đổi, bổ sung 184 điều; bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều). Dự thảo Luật sẽ được Quốc hội khóa XV xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới.

Những chính sách mới trong nội dung dự thảo Luật gồm: Đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương; điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch; hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản...

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí và đánh giá cao sự cần thiết ban hành dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là những bất cập trong quản lý và sử dụng đất. Nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cơ bản đã thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; điều chỉnh theo hướng khắc phục các tồn tại, hạn chế của Luật Đất đai 2013.

Đồng thời, các đại biểu đã đóng góp ý kiến xoay quanh các vấn đề về giá đất, tranh chấp đất đai, cơ chế thực hiện dự án, đấu thầu, đấu giá, bồi thường tái định cư, phát triển quỹ đất, phân cấp Nhà nước trong thẩm định giá, những điều khoản áp dụng của Luật.

 

 Toàn cảnh hội nghị

Cụ thể kiến nghị: Đối với Quy hoạch sử dụng đất trình HĐND thông qua, nhưng đối với kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì chỉ cần Thường trực HĐND thông qua trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định và phải báo cáo HĐND ở kỳ họp tiếp theo. Kiến nghị thống nhất thực hiện theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó: Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn mà không cần đợi đến 05 năm (theo định kỳ để điều chỉnh), để giải quyết kịp thời những vướng mắc, mâu thuẫn giữa các quy hoạch, tránh sự chồng chéo.

Đại biểu cũng cho rằng cần bổ sung quy định Chính phủ hướng dẫn chi tiết đối với trường hợp mục đích sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp là đất trồng lúa nhưng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc nêu trên. Bổ sung quy định riêng lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư; trong đó, nêu rõ tiêu chí "quy mô diện tích" thực hiện.

 

  Đại biểu đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nội dung này được thể chế hóa tại khoản 2 Điều 97 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với nội dung "Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ". Đại biểu cho rằng thay vì đền bù giá đất "theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư" thì nên đền bù theo giá trị thực tế của thửa đất tại thời điểm thu hồi…

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của đại biểu cùng với những văn bản đóng góp của các sở ngành, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu tổng hợp các ý kiến để kiến nghị tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.


Yến Nhi

Nguồn trích: binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC