Liên kết website :


Đang online: 79
Trong ngày: 3.812
Trong tuần: 3.812
Trong tháng: 33.328
Trong năm: 1.385.641
Tổng truy cập: 27.101.154
[ Đăng ngày: 07/05/2021 ]

Đánh giá hoạt động thư viện có một vai trò quan trọng trong hoạt động thư viện, là một trong những điểm mới được quy định trong Luật Thư viện.

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 Điều 37 quy định về đánh giá hoạt động thư viện. Việc đánh giá hoạt động thư viện được thực hiện đối với các loại thư viện nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thư viện và nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện.

Triển khai thực hiện Luật Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2020 quy định về đánh giá hoạt động thư viện. Việc xây dựng tiêu chí đánh giá xác định trên nguyên tắc Thư viện Quốc gia, thư viện công cộng cấp tỉnh, thư viện công lập có vai trò quan trọng thực hiện đánh giá đủ các tiêu chí theo tiêu chuẩn quốc gia; Các thư viện khác thực hiện đánh giá theo các tiêu chí do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện lựa chọn từ bộ tiêu chí theo tiêu chuẩn quốc gia, trên nguyên tắc bảo đảm các nhóm tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô và vai trò của thư viện.

Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và thư viện triển khai thực hiện việc đánh giá hoạt động thư viện đúng quy định, ngày 14 tháng 4 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1198/BVHTTDL-TV hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động thư viện theo quy định của Luật Thư viện. Các cơ quan, tổ chức, thư viện có thể tìm hiểu thông tin về các Bộ Tiêu chuẩn đã được đăng tải trên trang tin điện tử của Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (VSQI):

- TCVN 11774:2016 (ISO 11620:2014) Thông tin và tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện

https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11774%3A2016

- TCVN 12843:2019 Thông tin và tư liệu - Thống kê thư viện

https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12843%3A2019

- TCVN 12103/2017 (ISO 16439:2014) Thông tin và Tư liệu - Phương pháp và thủ tục đánh giá tác động thư viện

https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12103%3A2017

ATK
.

http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/

CÁC TIN KHÁC