Liên kết website :
Đang online: 136
Trong ngày: 9.035
Trong tuần: 16.956
Trong tháng: 33.084
Trong năm: 1.472.296
Tổng truy cập: 23.424.436
[ Đăng ngày: 19/05/2022 ]

Bài 2: Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”

Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém”. Do vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là hết sức cần thiết. Đây là chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sinh hoạt, học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, có sức lan tỏa, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Kế thừa những thành quả đã đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, nêu gương về tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất, năng lực công tác, tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

 

 Học và làm theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Trong ảnh: Phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một tổ chức hội thi hát về Bác

Ông Bùi Hữu Toàn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề 2022, trước tiên cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2022; lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề năm 2022 để xây dựng kế hoạch “làm theo Bác” gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), tinh thần Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 12-12-2017 của BTV Tỉnh ủy về “Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp”.

Trong đó, cấp ủy các cấp lưu ý hướng dẫn tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải xác định rõ nội dung học tập là bám sát nội dung chuyên đề năm 2022; làm theo phải gắn với chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2022. Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp...

Đặc biệt, trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên làm gương cho quần chúng”, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó, tạo sự lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Uyên, cho biết thực hiện chuyên đề năm 2022, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng; là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022.

Vừa “hồng” vừa “chuyên”

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết thực hiện lời dạy của Bác và sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW để tổ chức triển khai thưc hiện trong toàn Đảng bộ, trong đó xây dựng người cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy phải tiên phong, gương mẫu, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trọng tâm là công tác quy hoạch cán bộ đúng quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm chất lượng, gắn với luân chuyển, điều động, bố trí, sử dụng cán bộ; tiến hành kiểm điểm đánh giá đúng thực chất kết quả bằng sản phẩm cụ thể; đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện cán bộ, đảng viên có những hạn chế, khuyết điểm để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, sửa chữa kịp thời. Qua học tập chuyên đề năm 2022, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác cán bộ. Đây là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó, thường xuyên đưa nội dung này vào trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn việc học tập với làm theo bằng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện tốt chuyên đề học và làm theo Bác năm 2022 là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, phát huy cao nhất ý chí tự lực, khát vọng phát triển, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục vụ quê hương, Tổ quốc và nhân dân. (còn tiếp)

Kế thừa những thành quả đã đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

THU THẢO

Nguồn trích: baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC