Liên kết website :[ Đăng ngày: 15/12/2014 ]

70 năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng / Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh sưu tầm biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014. - 435 tr. ; 27 cm

Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là quân đội sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và giáo dục, là lực lượng vũ trang nòng cốt của nhân dân và Nhà nước cách mạng, có nhiệm vụ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, được nhân dân tin yêu trao tặng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Từ ngày thành lập (22-12-1944) đến nay, trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đội ta đã lớn mạnh không ngừng, cùng toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, phòng chống thiên tai, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một đội quân chiến đấu, đội quân công tác, lực lượng tin cậy của Đảng và Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam xứng đáng với lời biểu dương, khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Cuốn sách gồm những phần chính sau:

Phần I: Sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phần II: Quân đội nhân dân Việt Nam – quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Phần III: Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Phần IV: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Môn loại: 355.009597 / B112M

SĐKCB: VT.005804

CÁC TIN KHÁC