Liên kết website :[ Đăng ngày: 28/02/2023 ]
TTĐT - Sáng 27-02, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo trực tuyến "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển".

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành. 
 
 Toàn cảnh Hội thảo tại Hà Nội

Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, nhà khoa học, những người làm công tác văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.

Suốt 80 năm qua, sự ra đời của bản Đề cương văn hóa do cố Tổng Bí thư Trường Chinh khởi xướng cho thấy lần đầu tiên có một bản đề cương mang tính cương lĩnh, xác định con đường phát triển của văn hóa Việt Nam, với nền tảng chặt chẽ, hệ thống và các nguyên tắc hành động cụ thể. Bản đề cương đã tạo ra một sự khởi động, đột phá cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam.
 
 
 Đại biểu tham dự Hội thảo tại Hà Nội

Hội thảo cũng làm rõ các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Hội thảo diễn ra với hai phiên nội dung, gồm: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phiên thứ hai sẽ tập trung vào các giải pháp mang tính liên ngành đối với văn hóa.
 
 
 Đại biểu tham dự tại điểm cầu Bình Dương

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đề cương về văn hóa đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với nhận thức đúng đắn rằng sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa vừa là một tất yếu chính trị, vừa là một tất yếu khách quan. Cách mạng muốn xây dựng thành công nền văn hoá mới dứt khoát phải do Đảng lãnh đạo. Mặt khác, có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới lan tỏa được tư tưởng cách mạng, tạo nên ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

Việc xây dựng nền văn hóa mới phải gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Công cuộc cải tạo xã hội, loại bỏ những gì cũ kỹ lạc hậu, hướng tới xây dựng một chế độ xã hội mới ưu việt hơn chỉ hoàn thành khi hình thành được nền văn hóa mới, nền văn hoá xã hội chủ nghĩa. Càng nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng, tính chất đúng đắn của những luận điểm, nguyên tắc, đường lối của bản Đề cương, càng thấy được sự cần thiết phải kế thừa và phát huy những giá trị tích cực, tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc, vừa đẩy mạnh giao lưu, tiếp biến, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, khẳng định bản sắc và bản lĩnh của dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.
 
 
 Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo nhận được 01 báo cáo trung tâm và 173 bản tham luận của các cơ quan, tổ chức, các cá nhân nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác văn hóa nghệ thuật trong cả nước. Trong tổng số các bài tham luận, có 66 tham luận thuộc nội dung 1 và 107 tham luận thuộc nội dung 2. 

Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng các quan điểm, đường lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ, các tác giả tham luận có đề xuất, kiến nghị một số cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa hiện nay. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi trực diện những vấn đề nóng về văn hóa đương đại, cũng như đề xuất những giải pháp, sáng kiến để phát triển, chấn hưng văn hóa Việt Nam, đưa ngành công nghiệp văn hóa thành một trụ cột phát triển.

 Đoan Trang

Nguồn trích: binhduong.gov.vn
CÁC TIN KHÁC