Liên kết website :[ Đăng ngày: 02/04/2013 ]
Giáo trình kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thu Hương. - Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012. - 285 tr. ; 24 cm

Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới nền kinh tế của đất nước, chính sách, chế độ về tài chính, kế hoạch không ngừngđược đổi mới và hoàn thiện đễ phù hợp với tình hình phát triễn kinh tế - xã hội trong nước và hợp tác, hội nhập quốc tế.

Nhầm đáp ứng yêu cầu phù hợp về nội dung cải cách chế độ kế toán Việt Nam, để giúp cho cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, sinh viên và các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế có tài liệu giảng dạy, nghiên cứu, học tập và ứng dụng, quản lý và điều hành thực tiển, tác giả tổ chức và biên soạn cuốn “Giáo trình kế toán doanh nghiệp ”. Cuốn giáo trình này được tác giả biên soạn làm tài liệu giảng dạy, học tập cho sinh viên chuyên ngành kế toán và khối chuyên ngành kinh tế.

Nội dung cuốn sách dựa trên cơ sở các thông tin được cập nhật, chỉnh lý bổ sung cho phù hợp với các luật kế toán, luật doanh nghiệp, luật viên chức, luật quản lý thuế … và theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ tài chính ban hành như: Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006, Thông tư 28/2011/TT – BTC ngày 28/02/2011 …

Môn loại: 657 / GI108TR

SĐKCB: VV.007255, M.150208, M.150209, M.150210
CÁC TIN KHÁC