Liên kết website :[ Đăng ngày: 15/03/2016 ]

Trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - Hà Nội : Khoa học Xã hội Hà Nội, 2014. - 238 tr. ; 24 cm

Giới thiệu trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam qua các thời kì như: trang phục dân tộc Kinh, dân tộc Mường, dân tộc Tày - Nùng, dân tộc Thái, dân tộc Dao... trang phục các dân tộc miền núi phía Bắc, các dân tộc ở Tây Nguyên, dân tộc Khơme ở Nam Bộ

Số phân loại: 391.009597 / TR106PH

Số ĐKCB: M.197666, VV.010396

CÁC TIN KHÁC