Liên kết website :[ Đăng ngày: 28/04/2017 ]
    30-04-75 Saigon - Sự kiện và đối thoại của một gia đình / Nguyễn Hữu Thái... [và những người khác]. - Hà Nội : Thế giới, 2015. - 159 tr. : hình ảnh ; 27 cm


    Là cuộc đối thoại giữa ông Nguyễn Hữu Thái và bà Trần Tuyết Hoa với hai con về các sự kiện xảy ra ngày 30/4/1975. Hồi ức, câu chuyện của Nguyễn Hữu Thái về các nhân vật 30/4 mà tác giả được biết: Tướng Dương Văn Minh, hòa thượng Thích Trí Quang, tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Tướng Nguyễn Khoa Nam, dân biểu Lý Quí Chung...

Số phân loại: 959.7044 / B100M

Số ĐKCB: M.184343, M.184344, M.184346, VN.043227

CÁC TIN KHÁC