Liên kết website :[ Đăng ngày: 28/04/2017 ]

    Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 822 tr. ; 30 cm

    Tập hợp hơn 100 bài viết, bài tham luận tập trung làm rõ các nội dung cơ bản: Đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn thể dân tộc Việt Nam; sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tinh thần chiến đấu quả cảm, sáng tạo của nhân dân và lực lượng vũ trang; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc và sự ủng hộ của quốc tế dành cho Việt Nam...

    Số phân loại: 959.7043 / Đ103TH

    Số ĐKCB: VT.006370

-----------------------------------------------------------------------------------------

  Đảng và Bác Hồ từ Điện Biên đến đại thắng mùa xuân 1975 / Lê Trung Nguyệt. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 285 tr. ; 21 cm

    Trình bày sự lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống Mỹ cứu nước

    Số phân loại: 959.704 / Đ106V

    Số ĐKCB: M.200888, M.200889, M.200890, M.200891, VN.046658


-----------------------------------------------------------------------------------------

    Sự lãnh đạo của Đảng và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975) / Nguyễn Hòa tuyển chọn, biên soạn. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hóa, 2015. - 414 tr. ; 27 cm

    Giới thiệu những hội nghị, nghị quyết, điện, thư của bộ Chính trị, ban chấp hành trung ương Đảng và quân ủy Trung ương chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam. Những chiến dịch, trận đánh tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những vấn đề căn bản trong chỉ đạo chiến lược của Đảng và nghệ thuật quân sự Việt Nam

    Số phân loại: 959.7043 / S550L

    Số ĐKCB: M.194406, VT.006357

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Những người con quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của Miền Nam anh hùng / Trần Mai Hạnh ...[và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2015. - 223 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015)

    Tuyển chọn những bài viết đã được đăng trên báo quân đội nhân dân từ năm 1957 đến 1975, mỗi bài viết là những câu chuyện có thật về những con người Miền Nam anh hùng - bình dị mà sáng ngời lý tưởng cách mạng, tinh thần lạc quan chiến đấu. Họ là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân, dân miền Nam

    Số phân loại: 959.7043 / NH556NG

    Số ĐKCB: M.184756, M.184757, M.184758, VN.043309

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2015. - 219 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015)    Tuyển chọn những bài viết đã được đăng trên báo quân đội nhân dân từ năm 1957 đến 1975, mỗi bài viết là những câu chuyện có thật về những con người Miền Nam anh hùng - bình dị mà sáng ngời lý tưởng cách mạng, tinh thần lạc quan chiến đấu. Họ là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân, dân miền Nam

    Số phân loại: 959.7043 / NH556NG

    Số ĐKCB: M.186302, M.186303, M.186305, VN.043429

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Những người con thành đồng tổ quốc của miền Nam anh hùng / Dương Linh... [và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2015. - 235 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015)

    Tuyển chọn những bài viết đã được đăng trên báo quân đội nhân dân từ năm 1957 đến 1975, mỗi bài viết là những câu chuyện có thật về những con người Miền Nam anh hùng - bình dị mà sáng ngời lý tưởng cách mạng, tinh thần lạc quan chiến đấu. Họ là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân, dân miền Nam

    Số phân loại: 959.7043 / NH556NG

    Số ĐKCB: M.186306, M.186307, M.186309, VN.043101

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Những người con sắt đá, kiên trung của Miền Nam anh hùng / Ba Minh... [và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2015. - 207 tr. ; 21 cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 2015)

    Tuyển chọn những bài viết đã được đăng trên báo quân đội nhân dân từ năm 1957 đến 1975, mỗi bài viết là những câu chuyện có thật về những con người Miền Nam anh hùng - bình dị mà sáng ngời lý tưởng cách mạng, tinh thần lạc quan chiến đấu. Họ là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần và sức mạnh chiến đấu của quân, dân miền Nam

    Số phân loại: 959.7043 / NH556NG

    Số ĐKCB: M.184760, M.184761, M.184763, VN.043310

-----------------------------------------------------------------------------------------

    30-04-75 Saigon - Sự kiện và đối thoại của một gia đình / Nguyễn Hữu Thái... [và những người khác]. - Hà Nội : Thế giới, 2015. - 159 tr. : hình ảnh ; 27 cm

    Là cuộc đối thoại giữa ông Nguyễn Hữu Thái và bà Trần Tuyết Hoa với hai con về các sự kiện xảy ra ngày 30/4/1975. Hồi ức, câu chuyện của Nguyễn Hữu Thái về các nhân vật 30/4 mà tác giả được biết: Tướng Dương Văn Minh, hòa thượng Thích Trí Quang, tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Tướng Nguyễn Khoa Nam, dân biểu Lý Quí Chung...

    Số phân loại: 959.7044 / B100M

    Số ĐKCB: M.184343, M.184344, M.184346, VN.043227

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng : Bắc Nam sum họp một nhà / Nguyễn Thị Bình... [và những người khác]; Vũ Thị Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2015. - 199 tr. ; 21 cm. - (Hồ Chí Minh người là niềm tin tất thắng)

    Cuốn sách là những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào Miền Nam và khát vọng giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước của Người

    Số phân loại: 959.704092 / H450CH

    Số ĐKCB: M.184384, M.184385, M.184386, M.184387, VN.043232

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Chuyện ít biết về ngày giải phóng Sài Gòn 30.4.1975 : Ghi chép của một người chứng / Nguyễn Hữu Thái. - Hà Nội : Lao động, 2013. - 190 tr. : hình ảnh ; 20 cm    Ghi lại những sự kiện lịch sử góp phần làm sáng tỏ ngày giải phóng Sài Gòn 30.4.1975 qua sự chứng kiến, tham gia của chính tác giả và qua lời kể của những nhân chứng khác đến từ các phía đối nghịch dưới nhiều góc độ khác nhau

    Số phân loại: 959.7043 / CH527I

    Số ĐKCB: M.161387, M.161388, VN.037594

-----------------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC