Liên kết website :[ Đăng ngày: 13/03/2024 ]

- Thực hiện Kế hoạch số 5994/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 1200/CTr-SGDĐT-SVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2022 về Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2026

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh Bình Dương năm 2024, chủ đề "Giáo viên - Người truyền cảm hứng văn hóa đọc” 

Chi tiết Kế hoạch và Thể lệ hội thi
CÁC TIN KHÁC