Liên kết website :[ Đăng ngày: 11/04/2016 ]

Nghệ thuật biết thắng từng bước / Trần Nhâm. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015. - 312 tr. ; 24 cm

Nghệ thuật biết thắng từng bước của Đảng ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đã kết hợp trong bản thân nó tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp công nhân với tính khoa học cao độ của một hệ tư tưởng tiên tiến của thời đại. Nghệ thuật cách mạng ấy đã thể hiện rõ ràng bản lĩnh và tầm vóc của con người Việt Nam hiện đại. Ở đây, rõ ràng không phải chỉ có sự hi sinh và lòng dũng cảm, mà còn phải có ý chí quyết đánh và quyết thắng, mà còn phải có phương pháp biết đánh và biết thắng."

Số phân loại: 355.009597 / NGH250TH

Số ĐKCB: M.197218, M.197219, M.197220, M.197221, VN.045322

CÁC TIN KHÁC