Liên kết website :[ Đăng ngày: 08/11/2016 ]
Lều chõng : Tiểu thuyết phóng sự / Ngô Tất Tố; Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch. - Hà Nội : Văn học, 2015. - 423 tr. ; 21 cm

Truyện đề cập việc ngày xưa, khi đi thi, thí sinh lại phải mang theo lều, chõng, thức ăn, lặn lội xa xôi lên kinh thành và nói lên những oái ăm của các kỳ thi này, sự sụp đổ tinh thần của những nho sĩ suốt đời lấy khoa cử làm con đường tiến thân nhưng lại bị hoàn toàn thất vọng

Số phân loại: 895.922332 / L259CH

Số ĐKCB: VN.046937, M.203167, M.203168, M.203169, M.203170

CÁC TIN KHÁC