Liên kết website :[ Đăng ngày: 04/08/2016 ]

Nhớ về mùa thu tháng tám : Tuyển hồi ký cách mạng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2005. - 398 tr. ; 21cm

Mùa thu năm 1945, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành tổng khởi nghĩa thành công, đập tan xiềng  xích nô lệ ngót 80 năm của chế độ thực dân cũ. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do trong lịch sử dân tộc.

Tập sách gồm một phần hồi ức của 16 tác giả là những cán bộ cách mạng lão thành đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia hoặc chứng kiến cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và các vùng miền Tổ quốc. Với một cuộc cách mạng “Trời long, đất lở” lật nhào ách đô hộ của đế quốc, thực dân hàng trăm năm và ngai vàng vua chúa phong kiến ngự trị hàng nghìn năm, lập nên chế độ cộng hòa, dân chủ để thấy rõ hơn sự lãnh đạo tài tình của Đảng, tính chất nhân dân sâu sắc, sự phong phú, đa dạng của sự kiện lịch sử vĩ đại này.

Số phân loại: 895.922803 / NH460V

Số ĐKCB: M.070658, M.070660, VN.015876

CÁC TIN KHÁC