Liên kết website :[ Đăng ngày: 04/08/2016 ]

Cách mạng tháng tám trong tiến trình lịch sử dân tộc. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 372 tr. ; 21 cm

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền về tay nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Với Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta đã thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, tự quyết định vận mệnh của mình, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước.

Cuốn sách đã tái hiện một cách sinh động quá trình đấu tranh giành chính quyền đầy gian lao, thử thách của nhân dân ta. Ngoài việc trình bày sáng rõ quá trình diễn biến, tính chất, đặc điểm của cuộc cách mạng, các tác giả còn luận giải, đúc kết được những bài học lịch sử quý báu, vai trò của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, của Mặt trận Việt Minh, của khối đại đoàn kết dân tộc, của các trung tâm khởi nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn…Đặc biệt các tác giả còn tập trung thể hiện rõ tầm vóc, ý nghĩa to lớn của cách mạng Tháng Tám đối với tiến trình lịch sử dân tộc nói riêng, phong trào giải phóng dân tộc nói chung.

Số phân loại: 959.7032 / C102M

Số ĐKCB: VN.015260

CÁC TIN KHÁC