Liên kết website :
Đang online: 120
Trong ngày: 1.271
Trong tuần: 51.702
Trong tháng: 15.073
Trong năm: 3.208.694
Tổng truy cập: 21.773.635
[ Đăng ngày: 25/11/2021 ]

TTĐT - Sáng 24-11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Diễn ra trong 01 ngày, hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. 

 

 Đại biểu tham dự tại điểm cầu Bình Dương

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới; hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững, đó là: yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, tài trí, sáng tạo, hiếu học, nghĩa tình, hòa hiếu, khoan dung…

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục xác định quan điểm chỉ đạo "Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên…".

Định hướng phát triển đất nước 2021-2030: "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước". Như vậy, nhiệm kỳ Đại hội XIII đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là: "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế".

Tại phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã lắng nghe Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày bài tham luận về "Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và đại biểu TP.Hà Nội, Thừa Thiên Huế, các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trình bày các bài tham luận liên quan đến việc phát triển văn hóa Việt Nam.

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu cao vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển của đất nước qua các thời kỳ; đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa: "Văn hóa còn là dân tộc còn". Qua đó, Tổng Bí thư đã khẳng định ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ghi nhận vai trò quan trọng của văn hóa. Tuy nhiên, lâu nay văn hóa vẫn chưa được một bộ phận cán bộ và người dân nhận thức đầy đủ vai trò "soi đường cho quốc dân đi". Sơ lược lại lịch sử, Tổng Bí thư đã chỉ ra những quan điểm xuyên suốt của Đảng về văn hóa ngay từ ngày đầu thành lập tới nay chính là văn hóa phải được đặt ngang hàng chính trị, kinh tế, xã hội, "văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Không chỉ quan tâm phát triển văn hóa, Đảng ta đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa quần chúng, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư khẳng định đây chính là điểm ưu việt của Đảng ta.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng sẽ báo cáo việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ phát biểu kết luận.


Yến Nhi

Nguồn trích: binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC