Liên kết website :[ Đăng ngày: 16/03/2020 ]

I. Văn bản chỉ đạo của Đảng, ̀ Nhà nước và các Bộ, ngành về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

         Ban Bí thư Trung ương Đảng. Công văn 79-CV/TW ngày 29/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra.

       Thủ tướng Chính phủ. Công điện 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

      Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

       Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

      Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

       Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.

      Văn phòng Chính phủ. Công văn số 716/VPCP-KGVX ngày 02/02/2020 về việc xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch nCoV.

       Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 về việc tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020 về việc tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

    Tổng cục Thể dục Thể thao . Công văn số 102/TCTDTT-VP ngày 03/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động thể thao.

     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích.

     Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công văn số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 2 năm 2020. Về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19

     Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công văn số 1120/CV-BCĐ ngày 07 tháng 3 năm 2020. Thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19

     Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Công văn số 1138/BCĐQG ngày 10 tháng 3 năm 2020. Về việc tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh Covid-19 tại các cơ sở KB, CB

    Văn phồng Chính phủ. Công văn số 89/TB-VPCP ngày 10 tháng 03 năm 2020. Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

    Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020. Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

    Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/04/2020 về việc công bố dịch COVID-19


II/ Văn bản của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Bình Dương và các Sở ban ngành trong tỉnh

   
 - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Công văn số 5868/UBND-VX ngày 01 tháng 12 năm 2020. Thực hiện Công điện số 1852 ngày 30/11/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và giám sát, quản lý người nhập cảnh.

    - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Công văn số 1972/UBND-VX ngày 23 tháng 4 năm 2020. Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

    Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Công văn số 1518/UBND-VX ngày 31/03/2020. Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch ​​Covid -19​​ theo ​Chỉ thị số 16/CT​​-TTg​ của Thủ tướng Chính phủ.

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Công văn số 1431/UBND-VX ngày 27 tháng 3 năm 2020. Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

    
       - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Công văn số 754/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020. Quyết định Ủy quyền ban hành quyết định thành lập Khu cách ly tập trung tuyến huyện phòng chống dịch bệnh Covid-19

        - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Công văn số 753/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020. Quyết định Thành lập Khu cách ly tập trung của tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19

         - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Công văn số 1235/UBND-VX ngày 20 tháng 3 năm 2020. Về việc thực hiện Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 về kết luận của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc về công tác phòng, chống dịch Covid-19

        - Tỉnh ủy Bình Dương. Công văn số 2863-CV/TU ngày 12 tháng 3 năm 2020. Về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

        - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công văn số 38/BC-BCĐ ngày 13 tháng 3 năm 2020. Báo cáo Kết quả triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Từ ngày 27/02/2020 đến ngày 11/03/2020)

      - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Công văn số 1066/UBND-VX ngày 12 tháng 3 năm 2020.  Về việc triển khai các văn bản số 1120/CV-BCĐ ngày 07/3/2020 và số 1138/BCĐQG ngày 10/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

      - Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Công văn số 38/BC-SYT ngày 13 tháng 03 năm 2020 về việc Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh do Covid 19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

   
 - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Công văn số 828/UBND-VX ngày 28 tháng 2 năm
2020. 
 Về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.


  
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Kế hoạch số 690/KH-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020. Kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

    
    - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Công văn số 616/UBND-VX ngày 15 tháng 2 năm 2020 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19​​

    - Sở Giáo dục và Đào tạo. Công văn số 237/SGDĐT-VP ngày 15 tháng 02 năm 2020 về việc tiếp tục cho học sinh tỉnh Bình Dương kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020 để phòng dịch bệnh Covid-19
   
     - Sở Giáo dục và Đào tạo. Công văn số 193/SGDĐT-VP ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

 - Sở Thông tin và Truyền thông. Công văn số48/STTTT-BCXB ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyềnphòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gâyra 

  - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Kế hoạch số 115-KH/VPUB ngày 04 tháng 02 năm 2020. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

    - Văn phòng Tỉnh Ủy Bình Dương. Thông báo số 219-TB/VPTU ngày 3 tháng 2 năm 2020. Thông báo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra. 

    - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Công văn số 401/UBND-VX ngày 3 tháng 2 năm 2020 về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Corona trên địa bàn tỉnh.

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Công văn số 390/UBND-VX ngày 3 tháng 2 năm 2020 về việc thực hiện công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thông báo số 10/TB-SVHTTDL ngày 03 tháng 02 năm 2020 về việc tạm hoãn tổ chức các hoạt động thể thao năm 2020

    - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công văn số 67/SVHTTDL-QLDL ngày 31 tháng 01 năm 2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

 - Tỉnh Ủy Bình Dương. Công văn số 2816-CV/TU ngày 31 tháng 01 năm 2020. Về việc tiếp tục triển thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona gây ra. 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020. Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) trên địa bàn tỉnh Bình Dương  

    - Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Công văn số 140/SYT-NVY ngày 30 tháng 01 năm 2020 về việc đảm bảo an toàn cho chuyên gia, công nhân, người lao động phòng chống dịch nCoV.


 CÁC TIN KHÁC