Liên kết website :[ Đăng ngày: 04/08/2016 ]

Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong Tuyên ngôn độc lập / Quý Lâm tuyển chọn và hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 402 tr. ; 27 cm

Giới thiệu toàn văn Tuyên ngôn độc lập 2 - 9 -1945; tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua một số bài viết, thư gửi, diễn văn và lời kêu gọi sau ngày Tuyên ngôn độc lập đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I; các bài diễn văn lời kêu gọi, thư gửi, bài viết của Bác nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9...

Số phân loại: 335.4346 / CH500T

Số ĐKCB: M.192972, VT.006463

CÁC TIN KHÁC