Liên kết website :[ Đăng ngày: 17/01/2017 ]
Tết cổ truyền người Việt / Lê Trung Vũ chủ biên... [và những người khác]. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2012. - 253 tr. ; 21 cm

Những phong tục, nghi lễ, đặc trưng, bản sắc văn hoá của ngày tết cổ truyền của người Việt ở nông thôn và thành thị trong cung đình qua các thời đại. Trò chơi trong ngày tết và các phong tục mới trong ngày tết cổ truyền

Số phân loại: 394.261409597 / T258C

Số ĐKCB: VN.035199
CÁC TIN KHÁC