Liên kết website :[ Đăng ngày: 16/01/2023 ]

Văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khoá XIII và danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng / Bích Phương hệ thống. - Hà Nội : Thế giới, 2021. - 391 tr ; 28 cm


    Tài liệu gồm 4 phần: Phần thứ nhất: Diễn văn khai mạc, bế mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam và danh sách ban chấp hành Trung ương Đảng. Phần thứ hai: Văn kiện đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII. Phần thứ ba: Hướng dẫn về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phần thứ tư: Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

     Kho lưu trữ: VT.008801

     Số phân loại: 324.2597071 / V115K


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đảng Cộng sản Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Nguyễn Ngọc Hà... [và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 960 tr ; 24 cm

     Gồm các bài viết, tham luận tập trung ôn lại những chặng đường lịch sử 90 năm qua, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tầm nhìn và định hướng của Đảng trong đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế


    Kho lưu trữ:: VV.015086

    Số phân loại: 324.2597075 / Đ106C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đảng cộng sản Việt Nam 90 năm (1930-2020) những chặng đường lịch sử vẻ vang / Vũ Như Khôi chủ biên; Nguyễn Văn Trường, Đặng Kim Oanh. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2020. - 522 tr ; 27 cm

     Trình bày lịch sử quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng trong 9 thập niên qua: Đảng ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); xây dựng chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam (1954-1975); bảo vệ Tổ quốc XHCN trên phạm vi cả nước (1975-1986); đổi mới (1986-1996); đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế (1996-2020)    Kho lưu trữ:: VT.008700

    Số phân loại:  324.2597075 / Đ106C---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hồ Chí Minh - Người xây dựng Đảng Cộng sản và chính quyền nhà nước kiểu mới Việt Nam / Trần Đình Huỳnh, Đỗ Minh Tuấn. - Hà Nội : Nxb.Hà Nội, 2020. - 171 tr ; 21 cm

    Sách trình bày những luận điểm, quan điểm cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc chỉnh đốn xây dựng Đảng nói chung và chính quyền nhà nước kiểu mới nói riêng, góp phần vào công cuộc cải cách hệ thống lập pháp, hành pháp và tư pháp của nước Việt Nam trong tình hình hiện nay với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết truyền thống với tư duy hiện đại, nhưng vẫn mang đậm tính nhân văn, văn hóa, đạo đức và tính pháp quyền.    Kho lưu trữ: M.249144, M.249145, M.249146, M.249147

    Số phân loại:  324.2597075 / H450CH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Văn Yên. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2020. - 151 tr ; 21 cm

    Giới thiệu con đường hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh - từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản, hoạt động và đóng góp cho phong trào cộng sản quốc tế, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và những sáng tạo trong việc thành lập Đảng ta    Kho lưu trữ: M.244958, M.244959, M.244960

    Số phân loại:  324.259707092 / NG527A

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 Năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968 - Những giá trị lịch sử / Lê Trung Kiên, Nguyễn Hòa tuyển chọn. - Hà Nội : Hồng đức, 2018. - 367 tr ; 27 cm

 Tập hợp nhiều tư liệu, sự kiện quan trọng tác động chính đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân mậu thân 1968 và những bài viết, bài phân tích, đánh giá về nghệ thuật chỉ đạo chiến lược, bài học kinh nghiệm, vị trí, vai trò và ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

     
    Kho lưu trữ: VT.007927


    Số phân loại:  959.7043 / N114M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xuân mậu thân 1968 - Tầm vóc một cuộc tổng tiến công và nổi dậy / Hà Minh Hồng, Nguyễn Ngọc Dung, Trần Thuận, Lưu Văn Quyết, Trần Nam Tiến...[và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 497 tr : ảnh, bảng ; 24 cm

     Tập hợp nhiều bài viết của các giảng viên, cán bộ, học viên sau đại học trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu, học tập về những sự kiện nổi bật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, về tầm vóc lịch sử, tiến trình tổng tiến công và nổi dậy cùng những ký ức về Tết Mậu Thân 1968

    
    Kho lưu trữ: M.225906, M.225907


    Số phân loại:  959.7043 / X502M
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong hai cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu thân 1968 và mùa xuân 1975 / Thùy Linh chủ biên...[và những người khác] sưu tầm, tuyển chọn và thực hiện. - Hà Nội : Lao động, 2012. - 439 tr ; 27 cm

     Sưu tầm và tập hợp nhiều tư liệu tham khảo và những sự kiện quan trọng tác động chính đến hai cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta: Hội nghị, tư liệu, điện và thư gửi vào chiến trường; Những diễn biến và chiến dịch chính trong năm 1968, 1975; Ý nghĩa lịch sử Tết Mậu thân 1968; Những vấn đề căn bản về đại thắng mùa xuân 1975      Kho lưu trữ: VT.005067

    Số phân loại:  959.7043 / NGH250TH


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự tích cây nêu ngày tết / Phạm Ngọc Tuấn vẽ tranh; Phạm Việt tuyển soạn. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 15 tr : tranh màu ; 24 cm. - (Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam)

     Ngày ấy không biết từ bao giờ và cũng không biết bằng cách gì Quỷ chiếm đoạt tất cả đất nước. Người chỉ ăn nhờ ở đậu và làm ruộng đất của Quỷ. Quỷ đối với người ngày càng quá tay. Chúng dần tăng số phải nộp lên gấp đôi và mỗi năm mỗi nhích lên một ít. Cuối cùng chúng bắt Người phải nộp theo một thể lệ đặc biệt do chúng nghĩ ra.... Qua câu chuyện cho chúng ta thấy được tập tục xưa trừ quỷ của tổ tiên ta ngày xưa


    Kho lưu trữ: PTL.008811, PTL.008812, PTL.008813, PTL.008814, PTL.008815, PTL.008816

    Số phân loại:  398.209597 / S550T


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phong tục ngày tết, nghi lễ đi chùa đầu năm và những điều bạn nên biết để đón tài lộc, gặp nhiều may mắn / Thanh Huệ, Kim Xuyến biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 414 tr ; 27 cm

     Khái quát chung về tết cổ truyền, những nét riêng về tết theo quan niệm của người Việt và hướng dẫn những nghi lễ đi chùa đầu năm    Kho lưu trữ: VT.006719

    Số phân loại: 394.269597 / PH431T

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể chuyện Tết Nguyên đán / Trương Quý viết lời; Kim Duẩn vẽ tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 39 tr : tranh màu ; 18 cm

 Tết Nguyên đán là ngày lễ cổ truyền lớn nhất trong năm. Ai cũng rộn ràng và háo hức. Trong dịp Tết có bao nhiêu việc, bao nhiêu điều lạ mà em đều tò mò muốn hỏi cho rõ, nhưng không phải lúc nào cũng hỏi được, vì bố mẹ, ông bà đều luôn tay, luôn việc và có những lễ nghi ông bà, cha mẹ cũng theo nếp từ xưa chứ không hiểu rõ, hiểu hết để giải thích cặn kẽ cho em

   Kho lưu trữ: TN.086866, TN.086867, TN.086868, TN.086869

    Số phân loại:  394.269597 / K250CH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tết Việt Nam xưa / Nguyễn Văn Huyên... [và những người khác]; Du Uyên dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2020. - 195 tr : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm

     Tết Việt Nam Xưa được tuyển dịch kỹ lưỡng, mở đầu với bài nghiên cứu sâu sắc, như một tổng quan về Tết cổ truyền Việt Nam của học giả Nguyễn Văn Huyên. Tiếp đó, độc giả sẽ bước vào hành trình Tết của người Việt qua những nghi lễ, phong tục, thú chơi thấm đẫm “tâm hồn Việt Nam” trong sự khắc họa uyên bác, tinh tế, gần gũi mà sống động của các học giả Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Trần Văn Giáp, Paul Boudet, Jean Marquet, Georges Pisier, Nguyễn Tiến Lãng, Mạnh Quỳnh…

   Kho lưu trữ: VV.015518

    Số phân loại:  394.2609597 / T258V
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trẻ em trên toàn thế giới mừng lễ tết thế nào? / Pavla Hanácková, Helena Harastová; Michaela Bergmannová minh họa; Thùy Dương dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2020. - 35 tr : tranh vẽ ; 28 cm. - (Tủ sách bách khoa tri thức)

 Cùng các bạn nhỏ tìm hiểu và khám phá các lễ hội khắp nơi trên thế giới cũng như các nền văn hóa của các nước: người ta sẽ mừng lễ tết ở các nước khác nhau như thế nào?, Halloween ở Ireland ra sao?, Lễ hội Timkat ở Ethiopia thế nào?.


    Kho lưu trữ: PTL.018789, PTL.018790, PTL.018791, PTL.018792


    Số phân loại:  394.2614 / TR200E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sách tết Tân Sửu 2021 : Hợp tuyển văn thơ nhạc họa chủ đề mùa xuân và ngày tết / Hồ Anh Thái tuyển. - Hà Nội : Văn học, 2020. - 287 tr : minh họa ; 24 cm

 Hợp tuyển văn thơ nhạc họa chủ đề mùa xuân và ngày tết của nhiều văn nghệ sĩ, họa sĩ,…mong muốn mang đến cho mọi người, mọi nhà một năm mới Tân Sửu hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!


   Kho lưu trữ: M.255065


    Số phân loại:  895.9228408 / S102T

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Món ăn ngày tết / Phan Lê Xuân. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2014. - 143 tr : hình vẽ ; 16 cm. - (Sổ tay nội trợ)

     Tập hợp những món ăn độc đáo, cách chế biến không quá cầu kì, nguyên liệu dễ tìm phù hợp với ngày tết như các món dưa muối chua; các món mứt, ô mai; các món mặn; các món nộm, canh    Kho lưu trữ: M.173796, M.173797, M.173798, M.173799

    Số phân loại: 641.5 / M430Ă


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CÁC TIN KHÁC