Liên kết website :[ Đăng ngày: 20/04/2022 ]
Thực hiện Công văn số 774/BVHTTDL-TV ngày 10/03/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022;  Thực hiện Kế hoạch số 5994/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022.

Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022
CÁC TIN KHÁC