Liên kết website :[ Đăng ngày: 23/08/2017 ]

Cách mạng tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển / Phạm Hồng Chương...[ và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 806 tr. ; 24cm

Phân tích vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Quốc khánh 2-9 và giá trị của sự kiện lịch sử này với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước

Số phân loại: 959.7032 / C102M

Số ĐKCB: VV.011352

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cách mạng tháng Tám năm 1945 : Sự kiện, hình ảnh và ký ức / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 178 tr. ; 21 cm

Tập hợp những tư liệu quý, những hình ảnh sống động và chân thực để minh hoạ cho những nội dung sự kiện lịch sử trước và trong thời gian diễn ra cuộc vận động cách mạng tháng Tám năm 1945 và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội

Số phân loại: 959.7032 / C102M

Số ĐKCB: VN.048214

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa : Sách tham khảo / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung biên soạn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2015. - 241 tr .; 21 cm. - (70 năm thành lập nước)

Trình bày những sự kiện lịch sử trọng đại trước và trong Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Số phân loại: 959.7032 / C102M

Số ĐKCB: M.184681, VN.043290

-----------------------------------------------------------------------------------------

Từ Cách mạng Tháng Tám đến Toàn quốc kháng chiến - Tư liệu và suy nghĩ / Cao Tự Thanh tuyển chọn, chỉnh lý và giới thiệu. Tập 2. - TP.Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2015. - 910 tr .; 24 cm

Cung cấp một cái nhìn cụ thể, chân thực và có hệ thống về các sự kiện lịch sử ở Việt Nam trong giai đoạn từ Cách mạng Tháng Tám đến Toàn quôc kháng chiến

Số phân loại: 959.7032 / T550C

Số ĐKCB: VV.010126, TCL.001272

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1945 / Trần Thị Ngân sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2013. - 60 tr. : ảnh ; 20 cm. - (Bộ sách kể chuyện lịch sử qua ảnh tư liệu)

Thông qua một số hình ảnh tư liệu tái hiện lại một cách sinh động các diễn biến của Cách mạng tháng Tám 1945 và lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Số phân loại: 959.7032 / C102M

Số ĐKCB: M.179047, M.179048, M.179049, VN.041650

-----------------------------------------------------------------------------------------

Từ Cách mạng Tháng tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 / Lường Thị Lan sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2015. - 199 tr.; 21 cm. - (70 năm thành lập nước)

Giới thiệu những chủ trương, chính sách của Đảng, tinh thần chiến đấu của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, và tập hợp những câu chuyện đặc sắc liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này

Số phân loại: 959.704 / T550C

Số ĐKCB: M.184709, M.184710, M.184711, VN.043297

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong Tuyên ngôn độc lập / Quý Lâm tuyển chọn và hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 402 tr. ; 27 cm

Giới thiệu toàn văn Tuyên ngôn độc lập 2 - 9 -1945; tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua một số bài viết, thư gửi, diễn văn và lời kêu gọi sau ngày Tuyên ngôn độc lập đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I; các bài diễn văn lời kêu gọi, thư gửi, bài viết của Bác nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9...

Số phân loại: 335.4346 / CH500T

Số ĐKCB: VT.006463

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bản tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh / Vũ Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 400 tr. : hình ảnh ; 27 cm

Giới thiệu toàn văn Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, một số bức ảnh lịch sử tiêu biểu liên quan đến ngày tuyên ngôn độc lập và những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam

Số phân loại: 959.704 / B105T

Số ĐKCB: M.192826, VT.006399

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập / Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2015. - 195 tr. : hình ảnh ; 21 cm

Giới thiệu quá trình chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc và những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa, sức sống trường tồn của bản tuyên ngôn độc lập

Số phân loại: 959.704 / S550R

Số ĐKCB: M.184725, M.184727, M.184728, VN.043301

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đảng bộ Sông Bé ra đời và lãnh đạo nhân dân trong tỉnh đấu tranh tiến tới giành chính quyền tháng Tám (1930-1945). - Sông Bé : Tổng hợp Sông Bé, 1989. - 230 tr .; 19 cm

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Sông Bé và quá trình lãnh đạo nhân dân trong tỉnh đấu tranh tiến tới giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945

Số phân loại: 324.25970751 / Đ106B

Số ĐKCB: M.008935, DC.000100, DC.000101

-----------------------------------------------------------------------------------------

CÁC TIN KHÁC